Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvuruları Başladı

Eklendiği Tarih: 12.04.2018 / 573 okunma

Bilindiği üzere 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınav Sonuçları, 27 Mart 2018 tarihinde, Daire Başkanlığımızın resmî internet sitesinde açıklanmıştır. 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Sınavda başarı puanı” kenar başlıklı 59 uncu maddesine göre; yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar, sınavda başarılı sayılmıştır.

Bu aşamadan sonra ise; 16/04/2018 - 27/04/2018 tarihleri arasında, yazılı sınavda başarılı olan adayların; Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre uzlaştırmacı siciline kayıt başvuruları alınacaktır. (İlan ekinde yer alan “Uzlaştırmacı Sicil Başvuru Kılavuzu” nu inceleyebilirsiniz. )

Sicile kayıt; adayın Daire Başkanlığımıza elektronik ortamda başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması halinde yapılacaktır.

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, “Uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartları” kenar başlıklı 48 inci maddesinde;

“(1) Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle yapılır.

(2)    İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ile iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine;

a)    Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,

b)    Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne ilişkin belgenin onaylı örneği,

c)    Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

ç) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,

d)    Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı

örneği,

eklenir.

(3)    Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;

a)    Türk vatandaşı olmak,

b)    Tam ehliyetli olmak,

c)    Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye a lanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d)    Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,

e)    Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

f)    Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,

g)    Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak yasaklanmamış olmak,

gerekir.

(4)    Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm bulunma malıdır.
(5)    Üçüncü fıkrada sayılan sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde eksiklik bulunmayan başvuru sahipleri uzlaştırmacı siciline kaydedilir. İlgililerden, şartları taşımadığı anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin sicile kaydı yapılmaz.

(6)    Başvurular hakkında geliş tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay içinde karar verilerek ilgilisine de tebliğ edilir.

(7)    Belge eksikliği nedeniyle sicile kayıt talebi reddedilen kişiler eksik belgeleri ikmal ederek yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.

(8)    Uzlaştırmacı, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak, kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

(9)    Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak şartıyla, sicile kayıt yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla;

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartlarını düzenleyen 48 inci maddesindeki şartları taşıyan ve Uzlaştırmacı Siciline kayıt olmak isteyen ilgililerin; e-devlet şifresi, e-imza veya mobil imza ile http://uzlastirmaci.uyap. gov.tr/ adresinden Uzlaştırmacı Portal’a giriş yaparak;

-    Sicil başvuru formu butonunu seçmek,

-    Portal’da istenilen bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak doldurmak,

-    Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını sisteme yüklemek, (ÖNEMLİ NOT:Uzlaştırmacı Portal üzerinden yapılacak sicil kayıt başvurularında; sisteme yüklenecek fotoğraf, ilgilinin adına düzenlenecek “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı”nda ve şahsi sicil dosyasında kullanılacağından, burada yer alan fotoğrafın; son 6 (altı) ay içerisinde, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Yükleyeceğiniz resmin yüksekliği : 1024px, genişliği: 768px olmalıdır. (Fotoğrafa ilişkin ayrıntılı bilgiler ilan ekinde yer alan “Uzlaştırmacı Sicil Başvuru Kılavuzu”nda detaylı bir şekilde anlatılmıştır)

Suretiyle Başkanlığımıza başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki başvuru kabul edilmeyecektir.

Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu esnasında;

Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak isteyen adayların;

-    “Dosya almak istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri,

-    Uzlaştırmacı olarak görev yapmak istedikleri 3 farklı ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını seçmeleri,

Zorunludur.

NOT: Adaylar belirlemiş oldukları tercihlerinden biri olan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesine kaydedilecek olup, mümkün olduğunca ilk tercih yerlerinde görevlendirileceklerdir.
Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak istemeyip, sadece uzlaştırmacı siciline kayıt olmak isteyen adayların ise;

“Dosya almak istemiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Bu kişiler, şartları taşımaları hâlinde yalnızca uzlaştırmacı siciline kaydedilecek; ancak herhangi bir ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinde yer almayacaklardır.

Uzlaştırmacı siciline kayıt şartlarını taşıyan ve sicile kayıtları yapılan uzlaştırmacılara uzlaştırmacı kimlik kartı verilecektir. Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvurusu sırasında her adayın “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı” için Türkiye Vakıflar Bankası Adalet Bakanlığı Şubesi Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı hesap ismi ile TR 210001500158007307024890 No’lu hesabına 10.00 TL (On Türk Lirası) yatırması gerekmektedir. Ücret yatırılırken açıklama kısmında; adayın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, adı ve soyadı ile iletişim numarasının belirtilmesi zorunludur. Dekontun Uzlaştırmacı Portalı’na yüklenmesine ya da Daire Başkanlığına gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Sicile kayıtları yapılanlara uzlaştırmacı kimlik kartı, uzlaştırmacı belgesiyle birlikte teslim edilecektir.

DUYURULUR