Mahalli İdareler Personeli 2019 Görevde Yükselme Sınavı

Eklendiği Tarih: 03.01.2019 / 5.796 okunma

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, Mahalli İdareler Personeli 2019 Görevde Yükselme Sınavı, 2019 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu.


T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü


Sayı : 53773008/-902.E.1320 03/01/2018 

Konu :Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı


............VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik (Mahalli İdereler Personeli 2019 Görevde Yükselme Sınavı (GYS)) kapsamında, 2019 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

1. Yerel yönetimler, Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki esaslara uygun olarak (Şubat ayının sonuna kadar) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildireceklerdir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecek ve listeler Bakanlığımızca birleştirilerek sınavı yapacak kuruma bildirilecektir. Mahalli İdareler Personeli 2019 Görevde Yükselme sınavı için başvurular 15 Mart'a kadar valiliklere bildirilmesi gerekmektedir.

2. Yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına Valiliklerin Bakanlığımıza göndereceği listelerde yer alan personel katılabilecektir.

4. Kayıt İşlemleri:

a) Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına kayıtlar 17.06.2019 05.07.2019 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir:

b) Adaylar, http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde kayıt başvuru formunu dolduracaklar, fotoğraflarını sisteme yükleyecekler ve başvuru formunun doğruluğunu onaylayacaklardır.

c) Adaylar, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına katılım ücreti olan 100 TL'yi kayıt başvuru formunda belirtilen banka hesabına yatıracaklardır.

5. Adaylar, sınav giriş belgelerini, 30.09.2019 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

6. Adaylar, 06.10.2019 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

7. Adaylar, 06.10.2019 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından unvan değişikliği sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

8. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

9. Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 21.10.2019 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.11.2019 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

10.Sınavların Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için; yerel yönetimlerde teşkil edilen sınav kurullarının, sınav açılan kadro unvanlarına yapılan başvuruları; eğitim, hizmet süresi, kadro derecesi ve benzeri hususları dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Konunun, iliniz dahilindeki belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara bildirilmesini, yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi için gerekli planlama ve koordinasyonun Valiliğinizce yapılmasını ve görevde yükselme ve

unvan değişikliği sınavına katılacakların ayrı olmak ve birleştirilmiş liste halinde (excelformatında) hazırlanarak öncelikle [email protected] adresine e-posta yoluyla, üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra da belgenet üzerinden ve posta yoluyla Bakanlığımıza iletilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Mahalli İdareler Personeli 2019 Görevde Yükselme Sınavına kamugys.com ile hazırlanmak için lütfen sitemize üye olun. Sorular yeni mevzuat kapsamında hazırlanmaya başlanmış olup, 04/01/2019 tarihinde sisteme yüklenecektir. 

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

 

GRUPLAR

UNVAN

SORUMLU OLDUKLARI KONULAR

1.GRUP

V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları

 • Belediyenin organları

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları

 • Büyükşehir belediyesinin organları

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları

 • İl Özel İdaresinin organları

KÖY KANUNU

 • Köyün organları

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • Kuruluş

 • Birliğin organları

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam

 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri

 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı

 • Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3- ORTAK KONULAR

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
 • Yazım Kuralları

2.GRUP

Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları

 • Belediyenin organları

 • Belediye teşkilatı ve personeli

 • Belediyenin gelir ve giderleri

 • Belediye bütçesi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları

 • Büyükşehir belediyesinin organları

 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli

 • Mali hükümler

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları

 • İl Özel İdaresinin organları

 • İl Özel İdaresi Teşkilatı

 • Mali Hükümler ve Cezalar

 • Cezalar

KÖY KANUNU

 • Köyün organları

 • Köylerin görevleri

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • Kuruluş

 • Birliğin organları

 • Birliğin Gelirleri

 • Birliğin Giderleri

 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri

 • Ortak Hükümler

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam

 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi

 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri

 • Dış Denetim

 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler

 • İhale Komisyonu

 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları

 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

 • Tekliflerin Değerlendirilmesi

 • İhale Sonucunun İlanı

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı

 • Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3- ORTAK KONULAR

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
 • Yazım Kuralları

3.GRUP

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları

 • Belediyenin organları

 • Belediye teşkilatı ve personeli

 • Belediyelerin denetimi

 • Belediyenin gelir ve giderleri

 • Belediye bütçesi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları

 • Büyükşehir belediyesinin organları

 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli

 • Mali hükümler

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları

 • İl Özel İdaresinin organları

 • İl Özel İdaresi Teşkilatı

 • İl Özel İdarelerinin Denetimi

 • Mali Hükümler ve Cezalar

 • İl Özel İdare Bütçesi

 • Cezalar

KÖY KANUNU

 • Köyün organları

 • Köylerin görevleri

 • Köylerin gelirleri

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • Kuruluş

 • Birliğin organları

 • Birliğin Gelirleri

 • Birliğin Giderleri

 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri

 • Ortak Hükümler

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam

 • Bütçe Türleri ve Kapsamları

 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi

 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri

 • İç Kontrol Sistemi

 • Dış Denetim

 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler

 • İhale Komisyonu

 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları

 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları

 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

 • Tekliflerin Değerlendirilmesi

 • İhale Sonucunun İlanı

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal geçmişine genel bir bakış

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı

 • Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3- ORTAK KONULAR

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
 • Yazım Kuralları

4.GRUP

Müdür, Hukuk Müşaviri

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT

 • Belediye Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • Köy Kanunu
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu

2-İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış
 • 1982 Anayasası’nın Kabulü,Genel Esasları,Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,Hakları,Yasakları ve Özlük Dosyası
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması,Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3-ORTAK KONULAR

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
 • Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 • Resmi Yazışmalar
 • Noktalama İşareti
 • Yazım Kuralları
Mahalli İdareler Personeli 2019 yılı Görevde Yükselme Sınavı için soru hazırlıklarımız halen devam etmekte olup, genel konular tamamlanarak siteye yüklenmiştir. Genel konulara ilişkin online soru çözümü için buraya tıklayarak kamugys.com'a ücretsiz üye olabilirsiniz.