Artvin Hopa SYDV 1 İşçi Alacak

Eklendiği Tarih: 12.02.2019 / 455 okunma

Artvin Hopa SYDV İşçi Alım İlanı:

MÜRACAAT KOŞULLARI 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, ( Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da Tespit Edilecektir) 
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 
8. ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Nüfus cüzdan sureti 
2. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi 
3. Geçerli KPSS P3 Sonuç Belgesi 
4. Varsa Doktora, Yüksek Lisans diplomalarının bir sureti, YDS, YÖKDİL, TOEFL vb. dil sınavları sonucu, Bilgisayar sertifikası ve iş deneyim belgelerinin fotokopisi ( Aslı görevli memura ibraz edilecektir). 
5. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi) 
6. Öz geçmiş ( A4 kâğıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde) 
7. Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya sureti.
8. Sürücü belgesi fotokopisi ( Aslı görevli memura ibraz edilecektir) 
9. Başvuru başlangıç tarihi itibariyle son 6 aydır Hopa ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge. 
10)Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmadığını gösterir Sağlık Raporu (Mülakatı kazanan adaydan tam teşekküllü hastane raporu istenecektir) 
11. Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmadığını gösterir Adli Sicil Kaydı. Not: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup Kargo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.